image advertisement

image advertisement

image advertisement
image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Lượt xem: 735

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, của cán bộ, công chức trong cơ quan về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ.

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của đơn vị. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định tích cực triển khai nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ để nâng cao kết quả thực hiện công tác CCHC của Sở.

Trong cải cách thể chế, Sở NN&PTNT phân công nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận chuyên môn chủ trì soạn thảo và các bộ phận phối hợp, lãnh đạo Sở chỉ đạo, quy định rõ thời gian hoàn thành. Các đơn vị được giao tổ chức khảo sát, đánh giá thực tiễn xây dựng đề cương trước khi soạn thảo văn bản chi tiết, chất lượng tham mưu văn bản quy phạm pháp luật của Sở từng bước được nâng lên, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu CCHC.

Thực hiện Đề án 30 về công tác rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính, Sở đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-SNN ngày 10/01/2022 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 để tổ chức thực hiện. Trong 8 tháng đầu năm 2021, Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND, ngày 11/5/2022 về công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT với 15 TTHC, trong đó: 02 thủ tục mới ban hành; 10 thủ tục sửa đổi, bổ sung; 03 thủ tục bị bãi bỏ. Ngoài ra trong năm 2022 Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh bàn hành Quyết định số 815/QĐ-UBND, ngày 29/4/2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp xã, thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh. Các TTHC được công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân khai thác, tiếp cận thông tin; việc giám sát kết quả giải quyết các hồ sơ TTHC được thực hiện thường xuyên, tổng hợp đánh giá định kỳ hàng tháng.  

Tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông với 99 TTHC trên phần mềm một cửa điện tử với 100%  hồ sơ tiếp nhận trong kỳ, đã giải quyết đúng hạn và không có hồ sơ nào quá hạn. Rà soát, lựa chọn, đề xuất 60 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện thường xuyên việc cải tiến lề lối, phương thức làm việc của cán bộ công chức; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế làm việc của cơ quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo kế hoạch đào tạo, phân công cán bộ, công chức đảm nhiệm các công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác.

Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Việc đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức phải theo các tiêu chí cụ thể gắn với chất lượng, hiệu quả công việc; đồng thời phải xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.

Xây dựng và thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm, về đạo đức cán bộ, công chức, các quy định về văn hoá công sở nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức.

Nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính; Thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng chi đầu tư, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên; cơ cấu lại các lĩnh vực chi thường xuyên phù hợp với tình hình mới, gắn với việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước chi thường xuyên và đầu tư công. Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện tốt quy định về quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thời gian tới, Sở NN&PTNT tiếp tục xây dựng kế hoạch đưa cải cách hành chính là giải pháp quan trọng, làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2022 và các năm tiếp theo. Trong đó, tập trung công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 100% hồ sơ TTHC giải quyết đúng và trước thời hạn, cắt giảm thời gian giải quyết, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở./.

Trung - Văn phòng Sở

 

          

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang