image advertisement

image advertisement

image advertisement
image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 953
  • Trong tuần: 11 302
  • Tất cả: 1486239
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Lượt xem: 155
Những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nói riêng trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai, thực hiện; qua đó góp phần tích cực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân.
 
Người dân theo dõi thủ tục hành chính niêm yết tại Chi cục Hải quan Nam Định.
 

Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2016-2020); UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND về Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch số 88/KH-UBND về Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020; BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để chỉ đạo việc thực hiện các nội dung về CCHC trên địa bàn tỉnh; đồng thời xác định rõ mục tiêu, giải pháp của từng lĩnh vực cần tập trung triển khai đó là cải cách TTHC, cải cách tài chính công, cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, tỉnh đã định kỳ tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; chỉ đạo Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và hệ thống thông tin điện tử thường xuyên tuyên truyền, cập nhật các nội dung liên quan đến công tác CCHC; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, việc giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC. Hàng năm, UBND tỉnh đều thành lập các đoàn kiểm tra công tác CCHC tại các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố; giao Sở Nội vụ tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện công tác CCHC của các đơn vị được đưa vào tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua hàng năm.

Với sự quan tâm, chỉ đạo cụ thể, sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, công tác kiểm soát TTHC đã dần đi vào nền nếp, đạt hiệu quả tích cực. Hàng năm, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC để triển khai trên địa bàn tỉnh và công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Tính đến nay, tỉnh ta đang có 1.706 TTHC trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành; UBND cấp huyện, thành phố; UBND cấp xã, thị trấn. Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo các quy định của Chính phủ được thực hiện nghiêm túc. Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC tập trung vào trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, giảm thời gian thực hiện, thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC. Giai đoạn 2011-2020, tỉnh ta đã thực hiện rà soát đối với 1.419 TTHC; trong đó giữ nguyên 931 TTHC, kiến nghị đơn giản hóa 488 TTHC. Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 44 phản ánh kiến nghị về quy định hành chính. Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đã bám sát các quy định pháp luật về TTHC. Hoạt động cập nhật, công bố thủ tục hành chính được thực hiện theo kế hoạch. Căn cứ quy định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật, từ năm 2011-2020, Văn phòng UBND tỉnh đã trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC, danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, của UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo ngành, lĩnh vực với 168 quyết định. Tổng số TTHC đã công bố từ 2011 đến nay là 6.474; trong đó ban hành mới 3.060 thủ tục; sửa đổi 1.019 thủ tục; bãi bỏ 2.398 thủ tục. Việc công khai thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ được thực hiện tốt. Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC, các TTHC đều được Phòng Kiểm soát TTHC cập nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC là điểm nhấn của tỉnh. Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã. Ngày 30-9-2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định chính thức đi vào hoạt động với hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy lấy số, máy đánh giá độ hài lòng của người dân, hệ thống camera, máy tính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ngoài các sở, ban, ngành của tỉnh, một số đơn vị ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, công khai TTHC, số điện thoại, địa chỉ phản ánh kiến nghị tại Trung tâm. Hiện tại số TTHC thực hiện tại Trung tâm là 1.237 thủ tục; không tính các thủ tục thuộc lĩnh vực Thanh tra, thủ tục giải quyết trực tiếp tại thực địa, thủ tục thực hiện tại các đơn vị sự nghiệp như trung tâm đấu giá, công chứng, chứng thực... Cùng với Trung tâm của tỉnh, 100% UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã thành lập hoặc kiện toàn lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; 100% TTHC cấp huyện, cấp xã được công khai và tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện, cấp xã.

Nhằm đẩy mạnh cải cách TTHC, UBND tỉnh đã chỉ đạo, đưa Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đi vào hoạt động từ tháng 3-2018 với địa chỉ dichvucong.namdinh.gov.vn. Tính đến nay đã có 1.294.195 lượt người truy cập. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Nam Định là một trong 8 địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành việc kết nối với Cổng cung cấp dịch vụ công quốc gia. Hiện 100% các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC trên Cổng, với tổng số TTHC được cung cấp ở mức độ 3, mức độ 4 là 720/1.706 TTHC, đạt tỷ lệ 42%. Trong đó, cấp sở là 616 dịch vụ; cấp huyện là 98 dịch vụ và cấp xã là 6 dịch vụ. Trên 50% số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã phát sinh hồ sơ. Từ khi đi vào hoạt động, mỗi năm Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tiếp nhận hơn 60 nghìn hồ sơ trực tuyến; trong đó có hơn 12 nghìn hồ sơ được giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 4; bình quân hàng tháng đã tiếp nhận và giải quyết hơn 6 nghìn hồ sơ TTHC; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn hàng năm đều đạt trên 98%. Hiện đã có 203 TTHC của tỉnh thuộc 5 lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, bưu chính, đường bộ, xúc tiến thương mại được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Cổng dịch vụ công trực tuyến đi vào hoạt động là một dấu mốc trong quá trình hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh, xây dựng chính phủ kiến tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ công.

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác CCHC nói chung, cải cách TTHC nói riêng trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Đầu mối kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố là cán bộ kiêm nhiệm, phụ trách nhiều mảng công việc khác nhau. Các văn bản pháp luật thay đổi liên tục, nội dung văn bản còn chồng chéo nên TTHC nhanh chóng phải công bố mới, sửa đổi, bãi bỏ. TTHC ở nhiều bộ, ngành công bố không đủ bộ phận cấu thành, công bố thủ tục thuộc nội bộ cơ quan Nhà nước không đúng với quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ gây khó khăn trong việc triển khai. Việc rà soát đơn giản TTHC của nhiều đơn vị còn hình thức, chủ yếu kiến nghị giảm thời gian giải quyết, chưa đầu tư tâm huyết trong việc kiến nghị đơn giản hóa các thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu điều kiện, dẫn đến việc kiến nghị đơn giản hóa TTHC chưa thực chất. Việc triển khai các sáng kiến, đặc biệt là sáng kiến trong lĩnh vực CCHC còn hạn chế. Vì vậy việc giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế này là mong muốn của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển./.

                                                                                                                              Trích nguồn: Xuân Thu-Báo Nam Định
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang