image advertisement

image advertisement

image advertisement
image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 920
  • Trong tuần: 11 269
  • Tất cả: 1486206
Chức năng nhiệm vụ Sở Nông nghiệp tỉnh Nam Định
Lượt xem: 5840

  Điều 1. Vị trí và chức năng:

    Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Diêm nghiệp; Thuỷ sản; Thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường; về các dịch vụ công thuộc ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

    Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

    Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

    Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

    1- Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh:

    a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, hàng năm; chương trình, đề án, dự án về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn; quy hoạch phòng, chống giảm nhẹ thiên tai phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, mục tiêu quốc phòng, an ninh của địa phương; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở;

    b) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục trực thuộc;

    c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn thuộc UBND huyện, thành phố; tham gia dự thảo quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố thuộc tỉnh;

    2- Trình Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh;

    a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

    b) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

    c) Ban hành quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đặt tại địa bàn cấp huyện với UBND huyện; các nhân viên kỹ thuật trên địa bàn cấp xã với UBND xã;

    3- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình đề án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế – kỹ thuật về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

    4- Về nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi):

    a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất dành cho trồng trọt và chăn nuôi sau khi được phê duyệt và biện pháp chống thoái hoá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định;

    b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về: Giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và các vật tư khác phục vụ sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

    c) Giúp UBND tỉnh chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch, phát triển vùng cây trồng, vùng chăn nuôi tập trung; thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; thực hiện cơ cấu giống, thời vụ, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng;

    d) Tổ chức công tác bảo vệ thực vật, thú y (bao gồm cả thú y thuỷ sản) phòng, chống và khắc phục hậu quả sâu bệnh thực vật, dịch bệnh động vật; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm dịch nội địa về động vật, thực vật trên địa bàn tỉnh theo quy định;

    đ) Tổ chức phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh đối với sản xuất nông nghiệp;

    e) Quản lý và sử dụng dự trữ địa phương về giống cây trồng, giống vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, các vật tư hàng hoá thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;

    5- Về lâm nghiệp:

    a) Hướng dẫn việc lập và chịu trách nhiệm thẩm định, tổng hợp quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của UBND các huyện;

    b) Giúp UBND tỉnh quyết định xác lập các khu rừng phòng hộ, khu rừng đặc dụng, khu rừng sản xuất trong phạm vi quản lý của địa phương sau khi được phê duyệt; tổ chức thực hiện việc phân loại rừng, xác định ranh giới các loại rừng, thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

    c) Tổ chức thực hiện phương án giao rừng cho huyện và xã, sau khi được phê duyệt; tổ chức thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng cho tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án đầu tư về lâm nghiệp tại Việt Nam; tổ chức việc lập và quản lý hồ sơ giao, cho thuê rừng và đất để trồng rừng;

    Giúp UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện thực hiện giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn và giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định;

    d) Tổ chức việc bình tuyển và công nhận cây mẹ, cây đầu dòng và rừng giống trên địa bàn tỉnh. Xây dựng phương án, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp và sử dụng vật tư lâm nghiệp; trồng rừng; chế biến và bảo quản lâm sản; phòng và chống dịch bệnh gây hại rừng, cháy rừng;

    đ) Chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt phương án điều chế rừng, thiết kế khai thác rừng; giúp UBND tỉnh chỉ đạo và kiểm tra việc trồng rừng, bảo vệ rừng  đặc dụng, rừng phòng hộ theo quy định;

    e) Hướng dẫn, kiểm tra việc cho phép mở cửa rừng khai thác và giao kế hoạch khai thác cho chủ rừng là tổ chức và UBND huyện sau khi được phê duyệt; việc thực hiện các quy định về trách nhiệm của UBND huyện, UBND xã trong quản lý, bảo vệ rừng ở địa phương; việc phối hợp và huy động lực lượng, phương tiện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng;

    g) Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ theo quy định hiện hành.

    6- Về diêm nghiệp:

    a) Hướng dẫn, kiểm tra sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến muối ở địa phương;

    b) Tổ chức thực hiện kế hoạch dự trữ muối của tỉnh sau khi được phê duyệt;

    7- Về thuỷ sản:

    a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định hành lang cho các loại thuỷ sản di chuyển khi áp dụng các hình thức khai thác thuỷ sản; công bố bổ sung những nội dung quy định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về danh mục các loại thuỷ sản bị cấm khai thác và thời gian cấm khai thác; các phương pháp khai thác, loại nghề khai thác, ngư cụ cấm sử dụng hoặc hạn chế sử dụng; chủng loại, kích cỡ tối thiểu các loại thuỷ sản được phép khai thác, mùa vụ khai thác; khu vực cấm khai thác và khu vực cấm khai thác có thời hạn cho phù hợp với hoạt động khai thác nguồn lợi thuỷ sản của tỉnh;

    b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định của UBND tỉnh về xác lập các khu bảo tồn biển của địa phương; quy chế quản lý khu bảo tồn biển do địa phương quản lý và quy chế vùng khai thác thuỷ sản ở sông, hồ, đầm và các vùng nước tự nhiên khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

    c) Tổ chức đánh giá nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

    d) Hướng dẫn, kiểm tra việc lập quy hoạch chi tiết các vùng nuôi trồng thuỷ sản. Chịu trách nhiệm thẩm định, tổng hợp quy hoạch, kế hoạch nuôi trồng thuỷ sản của các huyện và tổ chức thực hiện việc quản lý vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung;

    đ) Tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc giao, cho thuê, thu hồi mặt nước biển thuộc địa phương quản lý để nuôi trồng thuỷ sản theo quy định;

    e) Tổ chức kiểm tra chất lượng, kiểm dịch giống và thức ăn thuỷ sản ở các cơ sở sản xuất giống, thức ăn thuỷ sản; tổ chức thực hiện phòng trừ và khắc phục hậu quả dịch bệnh thuỷ sản trên địa bàn theo quy định;

    g) Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định về phân cấp quản lý tàu cá, cảng cá, bến cá, tuyến bờ, khu neo đậu trú bão của tàu cá và đăng kiểm tàu cá thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; về quy chế và tổ chức quản lý hoạt động của chợ thuỷ sản đầu mối;

    8- Về thuỷ lợi:

    a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của UBND cấp tỉnh về phân cấp quản lý các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ và chương trình mục tiêu cấp, thoát nước nông thôn trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc xây dựng, khai thác, sử dụng và bảo vệ các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; tổ chức thực hiện chương trình, mục tiêu cấp, thoát nước nông thôn đã được phê duyệt;

    b) Thực hiện các quy định về quản lý sông, khai thác sử dụng và phát triển các dòng sông trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

    c)  Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về xây dựng, khai thác, bảo vệ đê điều, bảo vệ công trình phòng, chống lũ, lụt, bão; xây dựng phương án, biện pháp và tổ chức thực hiện việc phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai về bão, lũ, lụt, hạn hán, úng ngập, chua phèn, xâm nhập mặn, sạt, lở ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh;

    d) Hướng dẫn việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất thuỷ lợi, tổ chức cắm mốc chỉ giới trên thực địa và xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện việc di dời công trình, nhà ở liên quan tới phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông theo quy định;

    đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; về hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V; việc quyết định phân lũ, chậm lũ để hộ đê trong phạm vi của địa phương theo quy định;

    9- Về phát triển nông thôn:

    a) Tổng hợp, trình UBND tỉnh về cơ chế, chính sách, biện pháp khuyến khích phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác; hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã. Theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về phát triển nông thôn trên địa bàn;

    b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định phân công, phân cấp thẩm định các chương trình, dự án liên quan đến bố trí điều chỉnh dân cư trong nông thôn; kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chương trình phát triển nông thôn; việc phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn gắn với hộ gia đình và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

    c) Hướng dẫn phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã, phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh;

    d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, di dân, tái định cư, điều chỉnh dân cư trong nông nghiệp, nông thôn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;

    đ) Tổ chức thực hiện chương trình, dự án hoặc hợp phần của chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, giải quyết việc làm, chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng khu dân cư; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo phân công hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh;

    10- Về chế biến và thương mại nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối:

    a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, chương trình, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến gắn với sản xuất và thị trường các ngành hàng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở; chính sách phát triển cơ điện nông nghiệp, ngành nghề, làng nghề gắn với hộ gia đình và hợp tác xã sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

    b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển chế biến đối với các ngành hàng và lĩnh vực cơ điện nông nghiệp, ngành nghề, làng nghề nông thôn, bảo quản sau thu hoạch thuộc phạm vi quản lý của Sở;

    c) Tổ chức thực hiện công tác xúc tiến thương mại nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối thuộc phạm vi quản lý của Sở;

    d) Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức công tác dự báo thị trường, xúc tiến thương mại đối với sản phẩm nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối;

    11- Tổ chức thực hiện công tác khuyến nông-lâm-ngư-diêm nghiệp; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản;

    12- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản và hoạt động phát triển nông thôn tại địa phương;

    13- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về đăng kiểm, đăng ký, cấp và thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật hoặc sự phân công, uỷ quyền của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

    14- Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn; tổ chức công tác thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất diêm nghiệp, diễn biến rừng, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản theo quy định;

    15- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dự án xây dựng mô hình phát triển về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình dự án được giao;

    16- Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân công của UBND tỉnh và quy định của pháp luật;

    17- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn của tỉnh theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về các dịch vụ công do Sở tổ chức thực hiện;

    18- Giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi Chính phủ thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật;

    19- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với phòng Nông nghiệp & PTNT và kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của tổ chức nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt trên địa bàn cấp huyện với UBND huyện; các nhân viên kỹ thuật trên địa bàn xã với UBND xã;

    20- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh;

    21- Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

    22- Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban chỉ huy phòng, chống, lụt, bão; tìm kiếm cứu nạn; các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của tỉnh theo quy định của pháp luật;

    23- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;

    24- Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mỗi quan hệ công tác của tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ xã, phường, thị trấn làm công tác quản lý về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và UBND tỉnh;

    25- Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

    26- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

    27- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh giao.

    Điều 3. Tổ chức và biên chế

    1. Lãnh đạo Sở: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có Giám đốc và các Phó giám đốc.

    - Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

    - Phó giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

    2. Cơ cấu tổ chức:

    a) Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

    - Văn phòng Sở.

    - Thanh tra Sở.

    - Phòng Tổ chức – Cán bộ.

    - Phòng Kế hoạch tài chính.

    - Phòng Cây trồng.

    - Phòng Chăn nuôi.

    - Phòng Nuôi trông thủy sản.

    - Phòng Quản lý xây dựng công trình.

    b) Chi cục quản lý chuyên ngành thuộc Sở:

    - Chi cục Kiểm lâm.

    - Chi cục Bảo vệ thực vật.

    - Chi cục Thú y.

    - Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt, bão.

    - Chi cục Thủy lợi.

    - Chi cục Phát triển nông thôn.

    - Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

    - Chi cục Quản lý chất lượng nông – lâm – thủy sản.

    c) Cac đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

    - Trung tâm Khuyến Nông – Khuyến ngư.

    - Trung tâm giống cây trồng.

    - Trung tâm Giống gia súc, gia cầm.

    - Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

    - Trung tâm Giống thủy đặc sản.

    - Trung tâm Giống hải sản.

    - Vườn Quốc gia Xuân Thủy.

    - Ban quản lý Cảng cá Ninh cơ.

    - Ban quản lý Dự án xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn (là đơn vị không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước).

    - Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật nông nghiệp.

    3. Biên chế: Biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

    Điều 4:

    Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Sở; phẩm chất đạo đức, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm.

    1. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc, trình UBND tỉnh Quyết định.

    2. Quy định nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của Bộ, Ngành Trung ương và của UBND tỉnh. Riêng Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và các Nghị định của Chính phủ về công tác thanh tra.

    3. Sắp xếp, bố trí biên chế cán bộ, công chức, viên chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các Chi cục và các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định về phân công, phân cấp của UBND tỉnh./.


Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Email: sonnptnt@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đức Việt -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 03/GP-TTĐT ngày 19/10/2022
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang