Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 218
  • Trong tuần: 218
  • Tất cả: 1,003,597
Lượt xem: 3980

Kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT

Năm 2019, Sở Nông nghiệp đã thực hiện 6327 thủ tục hành chính đảm bảo thời gian giải quyết theo quy định; không có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính các lĩnh vực thuộc ngành.      Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ/TU ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020. Đồng thời tỉnh xác định chủ đề của năm 2019 là “ nâng cáo chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng thương hiệu, tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh”, thực hiện đầy đủ, chất lượng các mục tiêu Nghị quyết đề ra: Sở  đã xây dựng kế hoạch số 1116/KH-SNN, ngày 04/12/2018 về kế hoạch CCHC năm 2019. Xác định, thực hiện kế hoạch CCHC là một nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính tại Sở và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác điều hành chung của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, gắn với công tác thi đua khen thưởng.  

Trong hoạt động thông tin tuyên truyền Sở đã Xây dựng kế hoạch số 1034/KH-SNN, ngày 20/11/2018 về thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch số 1116/KH-SNN, ngày 04/12/2018 về kế hoạch CCHC năm 2019 gửi tới các phòng ban, đơn vị trong ngành thực hiện, triển khai tới cán bộ công chức, viên chức và đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phần của Sở. Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung về CCHC, phát huy thế mạnh các phương tiện thông tin truyền thông, cổng thông tin điện tử thành phần; mạng nội bộ, kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền CCHC nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Công tác kiểm tra việc thực hiện CCHC: Xây dựng Kế hoạch số 993/KH-SNN, ngày 12/11/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019, triển khai thực hiện, từ đó, ngăn chặn các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thường trực tiếp dân và giải quyết kịp thời các đơn thư kiếu nại tố cáo. Ban hành quyết định số 515/QĐ-SNN ngày 16/10/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019  tại 7 đơn vị trực thuộc Sở trong tháng 10.2019.

Kết quả thực hiện: Cải cách thể chế: Tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đề xuất, hoàn thiện các chính sách cho phù hợp với điều kiện cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu liên quan đến cơ chế chính sách phát triển kinh tế, xã hội... của ngành. Tăng cường rà soát, hệ thống hóa, tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật.

Cải cách thủ tục hành chính: Nâng cao chất lượng kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát TTHC; Chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát lại các thủ tục hành chính, lập danh mục, nội dung các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ theo quy định và đã được UBND tỉnh công bố ban hành tại Quyết định 1427/QĐ-UBND, ngày 10/7/2019 về công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và Quyết định 2445/QĐ-UBND, ngày 4/11/2018 với nội dung đơn giản hóa thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

          Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đúng theo quy định. Công bố, công khai thông tin về địa chỉ cơ quan, số điện thoại liên hệ, hộp thư điện tử và hòm thư góp ý để phục vụ việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị. Các phản ánh, kiến nghị trực tiếp hoặc gián tiếp của các tổ chức, cá nhân liên quan đến tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được tiếp nhận và trực tiếp trình lãnh đạo Sở phân công giải quyết thỏa đáng và kịp thời. Từ đầu năm đến nay Sở không nhận được các phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân liên quan đến thủ tục hành chính và hành vi hành chính; Giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 là 6327 thủ tục hành chính đảm bảo thời gian giải quyết theo quy định.

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định và Quyết định số 2031/QĐ-UBND, ngày 23/9/2019 của của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định. Sở Nông nghiệp và PTNT có 3 đơn vị có 100% TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định gồm Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Phát triển Nông thôn; 02 đơn vị có một phần thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định gồm 51 TTHC

Số hồ sơ đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông gồm: 18 hồ sơ (Chủ yếu các thủ tục hành chính liên thông  thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh đã được đưa ra Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh).

Trong đó:

+ Số hồ sơ thực hiện ở mức độ 3 là: 176 hồ sơ

+ Số hồ sơ thực hiện ở mức độ 4 là: 4 hồ sơ

+ Số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ DVBCCI: 110 hồ sơ.

Hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước: Luôn  duy trì, sử dụng và vận hành tốt Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (100% văn bản đi và văn bản đến đều được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản điều hành) cùng với việc ứng dụng ký số, chứng thực số trong gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản của tỉnh. Trong năm 2019 Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai áp dụng xong chữ ký số cho các đồng chí lãnh đạo Sở, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, toàn bộ công chức, viên chức của 18 đơn vị đơn vi thuộc Sở và chính thức áp dụng ký số kể từ ngày 17/7/2019 đối với tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông của tỉnh (trừ các văn bản mật) giữa các đơn vị trong ngành với UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Không gửi văn bản giấy đối với các văn bản điện tử đã ký số

Đã phối hợp với Chi cục đo lường chất lượng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ISO cho toàn bộ CBCCVC Sở, 7 Chi cục trực thuộc Sở về chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Đến nay Văn phòng Sở cùng 7 Chi cục trực thuộc Sở đã thực hiện hoàn thiện xong việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 và chính thức đưa vào hoạt động áp dụng theo đúng quy định.

                                                                                    Văn phòng Sở


Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3640067; Fax: 0228 3631435 . 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Sinh Tiến -  Phó giám đốc Sở 
GPXP Số 07/GP-TTĐT ngày 02/10/2019
Thiết kế : VNPT Nam ĐỊnh