Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định với phong trào xây dựng nông thôn mới
15:55' 25/4/2013

    Hội CCB tỉnh có 97.483 cán bộ, hội viên CCB sinh hoạt ở 3.372 chi hội thuộc 394 hội cơ sở; trong đó 87,9% hội viên ở khu vực nông thôn. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là nội dung công tác lớn của Hội, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội và hội viên tham gia thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đã đạt được những kết quả quan trọng sau 2 năm thực hiện.    Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về xây dựng NTM, trong đó có Nghị quyết liên tịch số 1409/NQLT-BNN-CCB của Hội CCB Việt Nam với Bộ Nông nghiệp và PTNT về phối hợp hoạt động giai đoạn 2010 – 2015 tạo sự chuyển biến nhận thức cho cán bộ, hội viên CCB từ tỉnh đến cơ sở. Hướng dẫn các cấp hội tham gia chương trình xây dựng NTM với 11/19 tiêu chí có liên quan trực tiếp đến hộ gia đình hội viên CCB gồm: Điện, nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hoá, môi trường, hệ thống chính trị và an ninh trật tự theo phương châm “dựa vào sức mình là chính”. Hướng dẫn khảo sát thực trạng mức độ đạt được các tiêu chí xây dựng NTM có liên quan trực tiếp đến hộ gia đình hội viên CCB làm cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trong toàn hội. Chỉ đạo các Huyện hội, Thành hội tham gia tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp. Động viên cán bộ, hội viên CCB gương mẫu thực hiện, nòng cốt đi đầu trong phong trào chung sức xây dựng NTM; tích cực vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với Sở Nông nghiệp và PTNT nhằm phát huy nội lực của CCB vào công cuộc CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Khuyến khích động viên, tư vấn, hỗ trợ CCB phát triển sản xuất kinh doanh, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

    
Đến nay đa số gia đình hội viên CCB đã đạt được 9/11 tiêu chí NTM mà gia đình hội viên CCB trực tiếp tham gia. Số hộ gia đình CCB dùng điện an toàn đạt 99,68%, tăng 0,48%  so với số liệu khảo sát tháng 5 năm 2011; Số hộ CCB có nhà kiên cố, bán kiên cố đạt 98,83%, vượt 8,83% so với Bộ tiêu chí của tỉnh. Chỉ còn 1,93% hộ CCB nghèo, vượt 1,07% so với Bộ tiêu chí. Có trên 30 trang trại đạt tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp & PTNT, trên 1.000 gia trại, doanh nghiệp và cơ sở  sản xuất kinh doanh do CCB làm chủ. 100% số hộ CCB có con, cháu trong độ tuổi học tiểu học. Trên 90% số hộ CCB có con cháu Tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học lên. 30% Lao động CCB được đào tạo nghề từ 3 tháng trở lên; 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; trên 90% hộ gia đình hội viên CCB đã được dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh. Nhiều năm qua các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực triển khai phong trào "CCB tham gia bảo vệ môi trường" do tỉnh Hội phát động và đã đạt được hiệu quả thiết thực ở nhiều địa phương. Các hội viên tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh và đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.
    
Một số cấp hội có cách làm hay sáng tạo như: Hội CCB huyện Hải Hậu với đề án nâng cao chất lượng nhà văn hoá  xóm, tổ dân phố; xây dựng câu lạc bộ nhà văn hoá. Hội CCB xã Thọ Nghiệp huyện Xuân Trường với kinh nghiệm giải phóng mặt bằng xây dựng giao thông nông thôn. Hội CCB xã Nghĩa Lạc huyện Nghĩa Hưng tích cực đầu tư phát triển giáo dục cho con em vùng công giáo toàn tòng.
    
Từ những kết quả đạt được và những khó khăn tồn tại, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh xác định phương hướng tham gia xây dựng NTM năm 2013 và những năm tiếp theo là: Tiếp tục tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp hội, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục để mọi cán bộ, hội viên luôn có nhận thức đúng tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng NTM. Động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, xây dựng thôn/xóm NTM, gia đình NTM góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng NTM tỉnh Nam Định giai đoạn 2011 – 2015. Mục tiêu phấn đấu năm 2013: 100% hội cơ sở và chi hội ở 209 xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền chương trình xây dựng NTM; 100% hộ gia đình hội viên ở 96 xã, thị trấn xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2015 đạt gia đình NTM. Để đạt được mục tiêu trên, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2013 và những năm tiếp theo./.
                                                
Nguyễn Thế Vịnh, Chi cục PTNT