Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
14:16' 1/4/2013


    Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sáng ngày 27/3/2013, tại Nhà Văn hóa 3/2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Tới dự Hội nghị, đại biểu Trung ương có đ/c Cao Đức Phát, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM (BCĐTƯ); đ/c Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thành viên BCĐTƯ; các đ/c Chánh, Phó Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM,… Đại biểu tỉnh ta có các đ/c Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; đ/c Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh; các đ/c trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh; các đ/c thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh; đ/c Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đ/c Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 209 xã, thị trấn có sản xuất nông nghiệp; phóng viên một số cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và tỉnh; các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng,… 
    Thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 08/11/2010 về xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2015. Sau hơn 2 năm thực hiện, chương trình xây dựng NTM của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng:

    Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết định chọn 96 xã, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015. BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành 8 Nghị quyết chuyên đề, trong đó có 6 Nghị quyết tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều Chỉ thị, Kết luận lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM, trong đó có Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 19/9/2011 về việc tiếp tục triển khai dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp (DĐĐT).

    UBND tỉnh có Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 12/11/2010 triển khai chương trình; ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM; phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; tổ chức tổng kết và chỉ đạo các huyện, thành phố sơ kết mô hình thí điểm NTM, chỉ đạo các huyện, thành phố vận dụng, nhân rộng các điển hình và kinh nghiệm, cách làm hay trong xây dựng NTM.

    Sau 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình xây dựng NTM được các địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng và tích cực tham gia. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ của tỉnh, các địa phương đã quán triệt sâu sắc, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về chương trình xây dựng NTM; xác định lộ trình, bước đi, cách làm cụ thể trong việc triển khai xây dựng NTM phù hợp với điều kiện của tỉnh và từng địa phương. Tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của chi bộ đảng, của thôn, xóm, vai trò chủ thể của hộ gia đình trong xây dựng NTM. Sản xuất nông nghiệp và bộ mặt nông thôn có bước chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn được cải thiện rõ rệt. Đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM, nhất là trong dồn điền đổi thửa, tổ chức sản xuất, huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và triển khai thực hiện các nội dung xây dựng NTM. Tiêu biểu như các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Trực Ninh,... các xã Hải Hà, Hải Phương, Hải Lý (Hải Hậu); Xuân Kiên (Xuân Trường), Giao Hà (Giao Thủy); Nghĩa Sơn, Nghĩa Phong (Nghĩa Hưng), Hiển Khánh, Minh Tân (Vụ Bản); Trực Nội, Trực Hưng (Trực Ninh); Yên Phú, Yên Phong (Ý Yên), Nam Hồng (Nam Trực), ... Đặc biệt, tỉnh ta đã rút ra 07 bài học kinh nghiệm để vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chương trình năm 2013 và các năm tiếp theo.

    Tổng vốn huy động đầu tư xây dựng NTM đến hết tháng 12/2012 đạt 4.060,7 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách nhà nước 32,9%, vốn doanh nghiệp 16,7%, vốn tín dụng 29,4%, vốn nhân dân góp 14%, vốn khác 6,9%. Ngoài ra, các thành phần kinh tế, các hộ dân cư vay vốn tín dụng đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động,… với tổng doanh số 7.972 tỷ đồng; các hộ nông dân đã góp 2.361,3 ha đất (tương đương 4.723 tỷ đồng) để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn.

    Đến hết tháng 02/2013, trong 11 xã điểm có 1 xã đạt 16 tiêu chí, 3 xã đạt 15 tiêu chí, 2 xã đạt 14 tiêu chí, 1 xã đạt 13 tiêu chí, 2 xã đạt 12 tiêu chí, 2 xã đạt 11 tiêu chí, tăng bình quân 7 tiêu chí/xã so với năm 2010. Đối với 85 xã xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015: 2 xã đạt 17 tiêu chí (Xã Hải Phương và xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu), 10 xã đạt 16 tiêu chí, 8 xã đạt 15 tiêu chí, 9 xã đạt 14 tiêu chí, 11 xã đạt 13 tiêu chí, 8 xã đạt 12 tiêu chí, 7 xã đạt 11 tiêu chí, 10 xã đạt 10 tiêu chí, 20 xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 6 tiêu chí. Bình quân tăng 6 tiêu chí/xã so với năm 2010.

    Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và tặng thưởng bằng khen cho 30 tập thể, 30 hộ gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, trong đó có 14 hộ gia đình góp đất thổ cư từ 150 m2 trở lên, 13 hộ gia đình góp đất ruộng từ 350 m2 trở lên, 2 cá nhân vận động tài trợ kinh phí từ 10 tỷ đồng trở lên cho quê hương xây dựng NTM, 1 cá nhân có sáng kiến chế tạo máy nghiền rác thải.

    Hội nghị đã thống nhất quan điểm, mục tiêu và 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng NTM năm 2013 và các năm tới. Quan điểm: Tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; tích cực tham gia xây dựng NTM; xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ lâu dài, khắc phục khuynh hướng “nóng vội”, tư tưởng “trông chờ, ỷ lại”. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ, huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM”, lấy thôn xóm làm địa bàn và hộ gia đình là hạt nhân để vận động xây dựng NTM. Phát động sâu rộng trong toàn tỉnh phong trào thi đua xây dựng mô hình thôn xóm, hộ gia đình NTM, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015.

    Mục tiêu phấn đấu năm 2013: Trong 11 xã điểm: Phấn đấu có 4 xã đạt 19 tiêu chí, 7 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí. Đối với 85 xã xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015: Phấn đấu có 2 xã đạt 19 tiêu chí, 18 xã cơ bản đạt 18-19 tiêu chí, 45 xã đạt từ 15-17 tiêu chí và 20 xã đạt 10 – 14 tiêu chí.

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Đức Phát đã biểu dương những quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai Chương trình xây dựng NTM với cách làm, bước đi phù hợp với điều kiện của tỉnh và khẳng định tỉnh Nam Định là 1 trong 10 tỉnh, thành phố của cả nước thực hiện tốt Chương trình. Đồng chí có ý kiến: Trong thời gian tới, tỉnh cần phải hỗ trợ, tạo điều kiện cho tất cả các xã triển khai xây dựng NTM để tạo thành phong trào rộng khắp đồng thời tập trung nhiều hơn nữa cho phát triển sản xuất để tăng thu nhập cho nông dân, trong đó coi trọng chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo đặc thù, thế mạnh của từng xã, huyện.

    Về các đề nghị của tỉnh, Bộ Nông nghiệp & PTNT sẽ tiếp thu mọi ý kiến và đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành sửa đổi, bổ sung các văn bản cho phù hợp.

    Đồng chí Phạm Hồng Hà đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Nông nghiệp & PTNT, các Bộ, ban, ngành Trung ương. đồng chí đánh giá cao những kết quả bước đầu đã đạt được, nhất trí với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2013 và các năm tới; đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp xây dựng NTM, trong đó có tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền chương trình, chống tư tưởng nóng vội, trông chờ, ỷ lại; tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án xây dựng NTM cho phù hợp với thực tiễn; tổng kết và nhân rộng những cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả trong xây dựng NTM; đẩy mạnh phát triển sản xuất theo quy hoạch; ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng NTM của tỉnh đối với các xã không nằm trong kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 nhưng đã chuẩn bị được các điều kiện cần thiết, phù hợp với ngân sách của tỉnh hàng năm,…

    Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương, các Bộ, ban, ngành, Văn phòng điều phối Trung ương và đồng chí Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM đã quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Nam Định đạt được kết quả bước đầu xây dựng NTM. Để hoàn thành các mục tiêu chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015, đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng NTM năm 2013 và các năm tới đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ, Ban chỉ đạo và các Bộ ngành Trung ương, sự quyết tâm của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và cố gắng nỗ lực của toàn xã hội./.

                                             Nguyễn Thế Vịnh - Chi cục PTNT