Kết quả triển khai chiến dịch giải tỏa vi phạm, khai thông ách tắc dòng chảy (từ ngày 29/5 đến ngày 06/8/2014)
8:19' 8/8/2014

Tình trạng vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định đến nay diễn ra rất phức tạp và có xu hướng gia tăng. Các trường hợp vi phạm thường tập trung ở các công trình đầu mối, trên các tuyến kênh đi qua thị trấn, thị tứ và qua các khu dân cư làm ảnh hưởng đến an toàn và năng lực công trình đầu mối, gây ách tắc và thu hẹp dòng chảy trên các tuyến kênh gây khó khăn cho công tác tưới, tiêu nước và gây ô nhiễm môi trường.Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2014, Sở Nông nghiệp & PTNT Nam Định đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp; thành lập Đoàn thanh tra liên ngành và chỉ đạo thực hiện việc quản lý và xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều và công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi cho cộng đồng. UBND các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo, ban hành Quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo, để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện của các xã, thị trấn.
UBND các xã, thị trấn thành lập các đoàn tập trung  giải tỏa bèo, cỏ rác, đăng đó, bè mảng trên các tuyến kênh chính, cấp I và cấp II; tổ chức cưỡng chế tháo dỡ lều quán, nhà tạm xây dựng trên bờ kênh và mái kênh cố tình không tự tháo dỡ. Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng như (truyền hình, Đài, Báo...) để người dân thấu hiểu tác hại của những trường hợp vi phạm công trình thủy lợi đến sản xuất, môi trường và đời sống dân sinh.
Ban chỉ huy chiến dịch giải tỏa vi phạm ở các xã, thị trấn, các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL tổ chức kiểm tra, rà soát thống kê và tổng hợp, đánh giá tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong từng hệ thống thủy nông.


Kết quả thực hiện việc xử lý các vi phạm công trình thủy lợi đến nay của các địa phương trong tỉnh như sau:
1. Nhà ở đã giải tỏa được 05 cái, trong đó ở huyện Mỹ Lộc đã giải tỏa được 01 cái, huyện Xuân Trường 04 cái;
2. Lều quán đã giải tỏa được 05 cái ở huyện Vụ Bản;
3. Đăng đó đã giải tỏa được 951 cái, trong đó ở huyện Ý Yên đã giải tỏa được 121 cái, Vụ Bản 39 cái, Mỹ Lộc 05 cái, Nam Trực 78 cái, Trực Ninh 121 cái, Hải Hậu 175 cái, Nghĩa Hưng 325 cái, Xuân Trường 13 cái, Giao Thủy 74 cái;
4. Lều vó đã giải tỏa được  144 cái, trong đó ở huyện Ý Yên đã giải tỏa được 17 cái, Vụ Bản 18 cái, Mỹ Lộc 05 cái, Nam Trực 25 cái,  Hải Hậu 65 cái, Xuân Trường 6 cái, Giao Thủy 13 cái);
5. Bèo rác đã giải tỏa được: 5.523.065 m2, trong đó ở huyện Ý Yên đã giải tỏa được 1.410.000 m2, Vụ Bản 32.665 m2, Mỹ Lộc 26.000 m2, TP Nam Định 27.500 m2,  Nam Trực 95.800 m2, Trực Ninh 240.400 m2, Hải Hậu 1.640.400 m2, Nghĩa Hưng 560.000 m2, Xuân Trường 704.300 m2, Giao Thủy 786.000 m2;
6. Bè mảng các loại đã giải tỏa được 8.487 m2, trong đó ở huyện Vụ Bản đã giải tỏa được 50 m2, Nam Trực 1.160 m2, Trực Ninh 277 m2, Nghĩa Hưng 7.000 m2;
7. Bãi đổ rác thải đã giải tỏa được 150 m2 ở huyệnVụ Bản.
Sau chiến dịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị thủy nông trong tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê và tổng hợp, đánh giá tình hình vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2014 để tiếp tục chỉ đạo xử lý quyết liệt theo kế hoạch đã đề ra./.

                                                            Chi cục Thủy lợi Nam Định