Công bố quy hoạch hệ thống thủy lợi Nam Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Thủy, Bắc Nam Hà thuộc địa phận tỉnh Nam Định
8:4' 12/9/2013


    - Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 87/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020; Số 92/NĐ-CP ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; Số 1590/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 về phê duyệt định hướng phát triển thủy lợi Việt Nam.

    - Căn cứ các văn bản của UBND tỉnh Nam Định: Công văn số 168/UBND-VP3  ngày 05/10/2009 về việc quy hoạch 5 hệ thống công trình thủy lợi; Công văn số 101/UBND-VP3 ngày 14/6/2010 về việc giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động lập quy hoạch nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi và các quy hoạch khác giai đoạn 2010 – 2015; Quyết định số 2421/QĐ-UBND, ngày 15/11/2010 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt đ cương Quy hoạch thủy lợi hệ thống Nam Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Thủy, Bắc Nam Hà thuộc địa phận tỉnh Nam Định.

    Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp & PTNT đã phối hợp với Viện Thủy văn môi trường & BĐKH - trường đại học Thủy Lợi tổ chức lập Quy hoạch thủy lợi hệ thống Nam Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Thủy, Bắc Nam Hà thuộc địa phận tỉnh Nam Định. Quá trình triển khai có tham khảo, lấy ý kiến đóng góp của các huyện, thành phố, các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL và các Sở ngành liên quan trong Tỉnh. Đến nay Quy hoạch đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 12/4/2013.

    Nay Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện công bố Quy hoạch trên để chính quyền các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, các tổ chức quần chúng và toàn thể nhân dân nắm được để thực hiện, tham gia giám sát và theo dõi việc thực hiện.

    Quy hoạch thủy lợi hệ thống Nam Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Thủy, Bắc Nam Hà thuộc địa phận tỉnh Nam Định gồm các nội dung chính như sau:

    1- Quyết định Phê duyệt Quy hoạch thủy lợi hệ thống Nam Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Thủy, Bắc Nam Hà thuộc địa phận tỉnh Nam Định. QD 521.pdf

    2- Báo cáo tổng hợp Quy hoạch thủy lợi hệ thống Nam Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Thủy, Bắc Nam Hà thuộc địa phận tỉnh Nam Định. 2.Bao cao tong hop QHTL Nam Dinh.rar

    3- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch thủy lợi hệ thống Nam Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Thủy, Bắc Nam Hà thuộc địa phận tỉnh Nam Định. 3.bao cao tom tat QHTL Nam Dinh.doc

    4- Hệ thống bản đồ Quy hoạch thủy lợi hệ thống Nam Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Thủy, Bắc Nam Hà thuộc địa phận tỉnh Nam Định. ban do.rar