UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị: Triển khai nghị quyết 27/NQ-TU của Tỉnh ủy và Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh; Triển khai sản xuất vụ Xuân 2015.
16:14' 14/11/2014

    Ngày 12/11/2014, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết 27/NQ-TU của Tỉnh ủy và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh gắn với triển khai sản xuất vụ Xuân 2015. Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.    Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ngành và các đoàn thể của tỉnh; các đ/c lãnh đạo Huyện ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân, phòng Nông nghiệp & PTNT, trạm Khuyến nông, trạm Bảo vệ thực vật, trạm Thú y các huyện, thành phố; Lãnh đạo một số phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia cung ứng VTNN và tiêu thụ sản phẩm theo mô hình liên kết chuỗi giá trị, các HTX điển hình về sản xuất và xây dựng Nông thôn mới của tỉnh.

    Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT trình bày Nghị quyết của Tỉnh ủy và một số nội dung chính và kế hoạch hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020 và báo cáo kết quả sản xuất vụ Xuân 2014, triển khai sản xuất vụ Xuân 2015.

    Trên cơ sở phân tích các tiềm năng, lợi thế, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém của nông nghiệp tỉnh nhà; ngày 17/7/2014, BCH Đảng bộ Tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU; ngày 30/7/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1346/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Nam Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 – 2020”. Theo đó, nông dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp là chủ thể; chính quyền các cấp giữ vai trò quản lý, định hướng, hỗ trợ tạo môi trường đầu tư thuận lợi thông qua việc ban hành và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, thu hút các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, liên kết với nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới quy trình công nghệ, mô hình tổ chức sản xuất; khai thác bền vững các tiềm năng đất đai, lao động và nguồn lợi biển. Quá trình tái cơ cấu nông nghiệp phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gắn kết chặt chẽ với chương trình xây dựng NTM, bảo vệ môi trường xây dựng và phát triển nền nông nghiệp hàng hóa bền vững, hiệu quả với năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống dân cư nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Phấn đấu đạt một số mục tiêu cụ thể của Đề án, đến năm 2015 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành Nông nghiệp đạt bình quân 3,4-3,6% so với năm 2013, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 26-29 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3,5%. Đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành Nông nghiệp đạt bình quân khoảng 4,6%/năm, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 46-49 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%. Tập trung ưu tiên đầu tư, phát triển 9 sản phẩm chủ lực của tỉnh.

    Hội nghị cũng triển khai chỉ đạo của tỉnh về sản xuất vụ xuân 2015. Trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND,  UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các địa phương và các hộ nông dân nên sản xuất vụ Xuân 2014 đạt kết quả khá: Tổng diện tích gieo trồng đạt 90.310 ha, đạt 98,2% kế hoạch; trong đó sản xuất lúa đạt 76.337 ha; các cây rau màu đạt 13.973 ha. Năng suất, sản lượng nhiều loại cây rau màu tương đương cùng kỳ năm trước, sản phẩm hàng hóa có lãi cao. Tổng giá trị sản xuất cây trồng vụ Xuân năm 2014 đạt trên 4.600 triệu đồng, bình quân 1ha trồng lúa đạt 51,05 triệu đồng, 1ha rau màu đạt 51,4 triệu đồng. Để sản xuất vụ xuân 2015 giành thắng lợi, các cấp, các ngành và các địa phương cần tăng cường quản lý, thực hiện tốt các quy hoạch; chiến dịch làm thủy lợi nội đồng và công tác phòng, chống hạn; tăng cường các biện pháp thâm canh bảo vệ cây trồng và vật nuôi. Mở rộng các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Tăng cường hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nông nghiệp xã; chuyển đổi mạnh hoạt động của các HTXDVNN theo Luật HTX. Tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và ATVSTP. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng NTM.

    Bàn về việc triển khai nghị quyết 27/NQ-TU của Tỉnh ủy; Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh và giải pháp phát triển vụ Xuân 2015, các đại biểu đã tập trung phát biểu đi sâu vào các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, nhằm triển khai đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững,  triển khai sản xuất vụ Xuân 2015. Trên cơ sở ý kiến tham gia tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, cụ thể như sau:

    - Các huyện, thành phố rà soát quy hoạch, lập đề án tái cơ cấu của huyện, điều chỉnh cho phù hợp mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, ứng phó biến đổi khí hậu. Quy hoạch cây trồng vật nuôi chủ lực cho phù hợp với điều kiện của từng vùng. Quy hoạch vùng chuyên màu và trồng cây vụ Đông trên đất 2 lúa, không làm vụ Đông theo kiểu phong trào. Tổ chức lại mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn liên kết sản xuất với xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng liên kết.

    - Gắn Đại hội Hợp tác xã nông nghiệp với thành lập mới Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ cơ giới hóa, dịch vụ về thủy lợi, dịch vụ về bảo vệ thực vật.... Hợp tác xã đóng vai trò là đầu mối liên kết và đầu mối tiêu thụ sản phẩm.

    - Thực hiện các cơ chế, chính sách về đất đai gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và mục tiêu xây dựng Nông thôn mới; Sử dụng linh hoạt đất trồng lúa: quy hoạch vùng trồng lúa kém hiệu quả, do ảnh hưởng của nước mặn xâm nhập sâu sang nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ; quy hoạch vùng trồng lúa thấp trũng kém hiệu quả sang mô hình 1 vụ lúa, 1 vụ cá; quy hoạch vùng chuyên màu và vùng cây vụ đông trên đất 2 lúa để đầu tư hạ tầng cho phù hợp. Giao Ban chỉ đạo Nông thôn mới thực hiện triển khai nhiệm vụ của đề án Tái cơ cấu.

    - Năm 2015, các huyện, thành phố lập kế hoạch chi tiết gắn kế hoạch sản xuất vụ Xuân với kế hoạch sản xuất cả năm 2015 để xác định được diện tích sản xuất cây vụ Đông trên đất 2 lúa, tích cực làm thủy lợi nội đồng, khơi thông dòng chảy, tăng cường công tác thú y giám sát dịch bệnh, ….

    - Xây dựng kế hoạch, giải pháp và chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Xuân 2015 phù hợp với điều kiện của địa phương; tổ chức triển khai kịp thời và đạt hiệu quả cao.

                                        Lê Thị Khải Hoàn – Phòng Cây trồng