Chuyển đổi hiệu quả đất 2 lúa
8:4' 18/7/2014

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Nam Định, chuyển đổi đất trồng lúa vụ Xuân hiệu quả thấp sang trồng một số cây mầu ngắn ngày cho hiệu quả kinh tế cao. Vụ xuân 2014 Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Nam Định phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Nghĩa Hưng thực hiện 5 ha mô hình “Chuyển đổi đất sản xuất lúa hiệu quả kinh tế thấp sang trồng dưa Lê” tại xã Nghĩa Thành – Nghĩa Hưng.

Giống dưa Lê siêu ngọt Ngân Huy là giống có thời gian sinh trưởng vụ xuân 2014 với thời gian 80 ngày, trọng lượng quả từ 350 đến 500 gam/quả, mật độ trồng dàn 750 cây/sào, năng suất thực thu 712 kg/sào (19,78 tấn/ha). Với giá bán 7.000 đ/kg, sau khi trừ chi phí (công lao động, giống, phân bón, thuốc BVTV và chi phí khác) lợi nhuận mang lại là 2.547.000 đ/sào (70.750.000 đ/ha) cao hơn trồng lúa 6,6 lần.
Từ thực tiễn triển khai mô hình chúng tôi thấy:
- Cần xây dựng quy trình chuyển đổi vùng trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Bắt đầu từ khâu xây dựng kế hoạch: Phân tích thị trường và lợi thế so sánh vùng, quy hoạch vùng trồng, lựa chọn cây trồng… cho đến các biện pháp kỹ thuật áp dụng.
- Kèm theo việc chuyển đổi sang cây trồng mới cần có các mô hình so sánh giống, mô hình tiến bộ kỹ thuật để giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả trong sản xuất.
- Dưa siêu ngọt là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao khi trồng trên đất lúa và thay thế cho vụ lúa Xuân; Vì vậy, cần xem xét những vùng có điều kiện tự nhiên và xã hội tương tự để nhân rộng mô hình găn với thị trường tiêu thụ, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân./.

                    Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Nam Định