Nam Trực quyết tâm giành vụ mùa thắng lợi
15:37' 16/7/2012


    Những năm trước đây, Nam Trực là một trong những huyện có nhiều khó khăn trong phong trào sản xuất nông nghiệp của tỉnh, tiến độ triển khai sản xuất thường chậm hơn so với các địa phương khác trong tỉnh. Những năm gần đây, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lãnh đạo thường xuyên và hết sức quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện nên sản xuất nông nghiệp của Nam Trực có nhiều chuyển biến và từng bước đi vào nền nếp.

    Vụ mùa 2012, huyện Nam Trực gieo cấy 9.300 ha lúa mùa và 700 ha cây màu hè thu các loại. Đến ngày 15/7/2012 toàn huyện đã hoàn thành cày lật đất cho 100% diện tích đất, bừa lồng được 8.500 ha (bằng 91% DT), bừa cấy được 5.600 ha (bằng 60% DT) và đã cấy được 3.600 ha lúa mùa (bằng 39% DT) trong đó có trên 100 ha gieo sạ. Diện tích gieo sạ tập trung ở các xã: Nam Thành 60 ha, Nam Đồng 13 ha, Nam Cường 10ha, Nam Thịnh 4ha, … Nhìn chung các mô hình gieo sạ  đã được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, sinh trưởng tốt.

    Được sự quan tâm hỗ trợ kinh phí của UBND huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT. Vụ mùa 2012, các HTX của huyện Nam Trực như Nam Mỹ, Tân Thịnh, Đồng Sơn, Nam Thắng,… tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp tiếp tục triển khai mô hình CĐML.

    Để chủ động thời vụ cho sản xuất các cây vụ đông sớm có giá trị thu nhập cao, các HTXNN vùng màu của huyện như Nam Giang, Nam Hùng, Nam Hoa, … đã hoàn thành cấy và bỏ mố 700 lúa mùa sớm từ trung tuần tháng 6. Đến nay những diện tích này đang sinh trưởng, phát triển tốt.

    Để đảm bảo sản xuất vụ mùa đạt thắng lợi toàn diện, UBND huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT tiếp tục tăng cường công tác đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn và bà con nông dân trong toàn huyện đẩy nhanh tiến độ làm đất, cấy lúa mùa với tinh thần “mùa hơn đêm”, không để tình trạng mạ chờ ruộng, phấn đấu cơ bản hoàn thành cấy lúa mùa trước 24/7.

                                                                                 Nguyễn Mạnh Trung – Văn phòng Sở