Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nam Định đã được kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của Ủy ban nhân tỉnh Nam Định và chính thức hoạt động theo chức năng nhiệm vụ từ ngày 01/4/2016. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo giành thắng lợi toàn diện sản xuất vụ Xuân 2016, được sự đồng ý của Sở Nông nghiệp và PTNT; ngày 20/4/2016 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức Hội nghị “Triển khai công tác Trồng trọt - Bảo vệ thực vật trong thời gian tới và giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị”.
    Ngày 7 tháng 11 năm 2014, tại xã Nam Mỹ huyện Nam Trực tỉnh Nam Định, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Nam Định đã tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề Trồng cây lương thực, thực phẩm (Sản xuất lúa cánh đồng lớn).
    Ngày 12/11/2014, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết 27/NQ-TU của Tỉnh ủy và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh gắn với triển khai sản xuất vụ Xuân 2015. Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
    Ngày 08 tháng 10 năm 2014 Trung tâm chuyển giao công nghệ và Khuyến nông (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định tổ chức tham quan, hội thảo đầu bờ đánh giá giống lúa thuần LH12  tại xã Giao Tiến,  huyện Giao Thủy.
Vụ mùa năm 2014  Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư  Nam Định phối hợp Công ty CP nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng xây dựng mô hình trình diễn giống lúa Hương Biển 3  tại HTX Xuân Kiên, xã Xuân Kiên,  huyện Xuân Trường.
Ngày 03 tháng 10 năm 2014 Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Nam Định phối hợp với Công ty CP giống cây trồng và con nuôi Ninh Bình tổ chức hội thảo đầu bờ giống lúa  thuần GL105, tại HTX Hùng Tiến xã Giao Tiến huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định.
Ngày 03 tháng 10 năm 2014  Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định phối hợp Công ty CP Sơn Lâm tổ chức hội thảo đầu bờ giống lúa Sơn Lâm 1 tại HTXNN Đại Thắng xã Nghĩa Thịnh huyện Nghĩa Hưng.
Trang12345