Hội nghị nghiệm thu dự án “xây dựng mô hình quản lý rầy hại lúa theo hướng hiệu quả - bền vững”
16:35' 18/4/2013

Ngày 25/3/2013, Hội nghị nghiệm thu Dự án Khoa học và công nghệ tổ chức tại Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Nam Định với thành phần Hội đồng gồm Th.S. Mai Thanh Long - Phó Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng và 6 Ủy viên thành viên. Chủ nhiệm Dự án: KS. Trần Ngọc Chính - Phó Chi cục trưởng Chi cục BVTV đã báo cáo kết quả thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình quản lý rầy hại lúa theo hướng hiệu quả - bền vững”.    Qua 3 năm thực hiện (2010-2012) trong 4 vụ triển khai và 1 vụ nhân rộng, Dự án đã hoàn thành các nội dung và đạt được mục tiêu đề ra, cụ thể:

    - Đào tạo được 8 cán bộ tại Cục BVTV làm tiểu giáo viên IPM;

    - Xây dựng thành công 02 mô hình quản lý rầy theo hướng hiệu quả - bền vững tại xã Nam Mỹ - Nam Trực và Hải Châu - Hải Hậu; quy mô mỗi mô hình 5 ha với 50 hộ nông dân tham gia;

    - Nhân rộng mô hình tại xã Nam Mỹ - Nam Trực và Hải Châu - Hải Hậu; quy mô 30 ha/xã với 150 nông dân tham gia;

    - Xây dựng 01 quy trình thâm canh lúa hiệu quả - bền vững;

    - In và phát 1.000 Sổ tay quy trình kỹ thuật quản lý rầy và bệnh lùn sọc đen;

    - Xây dựng 01 Giáo trình huấn luyện nông dân về IPM - Dinh dưỡng lúa.

    Từ kết quả mô hình, người nông dân đã nâng cao nhận thức về kỹ thuật thâm canh lúa trên thửa ruộng của gia đình mình, biết cách áp dụng các quy trình kỹ thuật mới vào sản xuất, biết quản lý rầy và các bệnh vi rút theo hướng sinh thái bền vững - hiệu quả, giảm lượng phân đạm từ 1-2 kg/sào, giảm phun thuốc BVTV 0,5-1,3 lần/vụ, năng suất tăng 350-417 kg/ha, hiệu quả kinh tế tăng 3.667.000 - 4.005.300 đồng/ha, góp phần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái.

    Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá rất cao những hiệu quả về kinh tế, kỹ thuật, môi trường, xã hội của Dự án; đặc biệt đã thay đổi được thói quen của người nông dân trong canh tác lúa, giảm chi phí đầu vào sản xuất. Nông dân đã biết cách sản xuất lúa theo hướng sinh thái bền vững bằng việc áp dụng các biện pháp tổng hợp như thâm canh lúa cải tiến (SRI), quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và quản lý chặt chẽ rầy lưng trắng ngay từ đầu vụ, giảm ô nhiễm môi trường trước tình trạng phun thuốc BVTV tràn lan. Kết quả Hội đồng đánh giá Dự án 92/100 điểm, đạt loại xuất sắc.

    Căn cứ mục tiêu và nhiệm vụ của Dự án cũng như yêu cầu thực tế sản xuất lúa hướng tới nền nông nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và thân thiện với môi trường; Chi cục BVTV sẽ phối hợp với Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Khuyến nông, Ban Nông nghiệp xã của các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện:

    - Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề, tuyên truyền, in ấn quy trình sản xuất lúa, sổ tay quản lý rầy và các bệnh vi rút cho nông dân trong tỉnh;

    - Phát tờ rơi, phát thanh các nội dung về biện pháp phòng chống bệnh vi rút hại lúa, tuyên truyền 2 mô hình sản xuất lúa theo hướng hiệu quả - bền vững đại diện cho 2 vùng sinh thái trong tỉnh;

    - Trong năm 2013 tiếp tục nhân rộng mô hình tại 2 huyện Nam Trực và Hải Hậu, sau đó phát triển ra một số điểm mới tại các huyện trong tỉnh vào những năm tiếp theo.
                                       
Nguyễn Thị Ngọc - Chi cục BVTV