Quy định về tiền lương năm 2015
14:17' 3/3/2015


    Ngày 14/2/2015 Chính phủ vừa ban hành nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

    Nghị định này quy định tiền lương tăng thêm đối với những người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống, bao gồm:

    Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước; Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập; Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam.

    Ngoài ra, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù.

    Mức tiền lương tăng thêm bằng 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện hưởng nhân mức lương cơ sở) cụ thể như sau: 


Mức tiền lương tăng thêm hàng tháng

=

Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh

x

Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/ tháng

x

8%

 

    Tiền lương tăng thêm không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và tính các loại phụ cấp lương.

Quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 4 năm 2015, chế độ được tính hưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

                                Quốc Thanh - Phòng Tổ chức - Cán bộ

Các tin tiếp