Hội nghị triển khai Hiến pháp năm 2013 và một số văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức - Cán bộ và thanh tra
14:37' 29/8/2014

Ngày 28/8/2014 Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai Hiến pháp sửa đổi năm 2013 và một số văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch tài chính, tổ chức cán bộ và công tác thanh tra. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Doãn Lâm - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Vũ Đức Lưu -  Phó bí thư Đảng ủy Sở, Trưởng phòng KHTC; đồng chí Trần Viết Mạnh - Trưởng phòng tuyên truyền và phổ biến pháp luật Sở Tư pháp cùng với các đồng chí Chủ tịch Công đoàn Ngành, Chánh thanh tra Sở, Trưởng các phòng Sở; Thủ trưởng, phụ trách kế toán, tổ chức cán bộ và thanh tra nhân dân của các đơn vị trực thuộc Sở.
            Đ/c Nguyễn Doãn Lâm - PGĐ Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

    Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Lâm - Phó Giám đốc Sở khẳng định: Sau hơn 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, Quốc hội khóa 13 đã quyết định sửa đổi Hiến pháp để phù hợp với thời kỳ phát triển mới. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đất nước, thu hút sự quan tâm sâu sắc và nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo đồng bào, chiến sĩ cả nước. Trong quá trình sửa đổi Hiến pháp, Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định cũng đã chỉ đạo và thực hiện chu đáo và có nhiều ý kiến đóng góp có giá trị góp một phần trí tuệ, tâm huyết vào Dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Việc triển khai thực hiện Hiến pháp là nhiệm vụ chính trị  trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân.

Đ/c Trần Viết Mạnh - Trưởng phòng tuyên truyền và phổ biến pháp luật Sở Tư pháp 
                                giới thiệu Hiến pháp sửa đổi năm 2013

    Đồng chí Trần Viết Mạnh - Sở Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6. Bản Hiến pháp vừa kế thừa các giá trị to lớn của Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng, nội dung phát triển đã được khẳng định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đáp ứng được các mục đích, yêu cầu và quan điểm sửa đổi Hiến pháp năm 1992…. Nội dung của Hiến pháp có 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện đất nước; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo.
Tiếp theo chương trình của Hội nghị, các đồng chí Vũ Đức Lưu - Trưởng phòng KHTC triển khai một số nội dung cơ bản về Luật kiểm toán Nhà nước; đồng chí Nguyễn Sơn Ngọc Thành - Trưởng phòng TCCB triển khai một số nội dung của các Thông tư, hướng dẫn của Bộ nội vụ về công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức; công tác tiền lương và công tác thi đua khen thưởng; đồng chí Lê Văn Chiêm - Chánh thanh tra Sở triển khai một số nội dung cơ bản về Luật thanh tra, Luật tiếp công dân và Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật tiếp công dân.
    Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Lâm đề nghị cán bộ, công chức viên chức toàn ngành thực hiện nghiêm túc các nội dung đã triển khai trong Hội nghị, phải nắm được mục đích, ý nghĩa và nội dung của Hiến pháp năm 2013, từ đó nâng cao ý thức, tinh thần tự giác trong việc chấp hành đúng Hiến pháp. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Hiến pháp cũng như các văn bản quy phạm pháp luật để tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực đến toàn bộ cán bộ, công chức viên chức toàn đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao,
                                    Một số hình ảnh tại  Hội nghị


Đ/c Vũ Đức Lưu – Trưởng phòng KHTC triển khai một số nội dung 
                                cơ bản của Luật Kiểm toán


Đ/c Nguyễn Sơn Ngọc Thành – Trưởng phòng TCCB triển khai một số nội dung 
                            cơ bản liên quan đến công tác TCCB

Đ/c Lê Văn Chiêm – Chánh Thanh tra Sở triển khai một số nội dung cơ bản liên quan đến công tác Thanh tra


Nguyễn Văn Tuấn – Văn phòng Sở