Sở Nông nghiệp và PTNT 10 tỉnh, thành phố đồng bằng Sông Hồng Ký kết giao ước thi đua năm 2014.
8:14' 26/3/2014

    Hội nghị ký kết giao ước thi đua các Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố trước sự chứng kiến của thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT và thường trực Hội đồng đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Nam Định… đại diện cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động khối Sở Nông nghiệp & PTNT 10 tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Hồng gồm các tỉnh: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng.    Hội nghị đã thảo luận và thông qua các nội dung thi đua năm 2014 tập trung vào 8 nội dung trọng tâm do Sở Nông nghiệp & PTNT Nam Định trưởng khối dự thảo như: Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Bộ Nông nghiệp, của tỉnh, thành phố. Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thành phố về những giải pháp, biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức thi đua nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng tiêu cực. Xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng trong sạch vững mạnh. Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng ở các cấp. Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các đoàn thể dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng thực hiện trách nhiệm và đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Phát động các phong trào thi đua gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện hiệu quả Luật Thi đua Khen thưởng đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Chú trọng việc phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để khen thưởng một cách kịp thời. Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND các tỉnh thành phố huy động cao sức sáng tạo, các nguồn lực đặc biệt là vai trò chủ thể của nông dân đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới đặt mục tiêu và tiến độ đề ra. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “ Vì một nền Nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm” do Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT, UBND các tỉnh, thành phố phát động và tích cực tham gia các hoạt động của Khối thi đua…

    Phát huy những thành tích đã đạt được và để tiếp tục phát động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT 10 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng cam kết thực hiện tốt các nội dung trên tinh thần “Chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, hợp tác, đổi mới và phát triển” quyết tâm thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014 của từng tỉnh, thành phố, xây dựng nông thôn các tỉnh đồng bằng sông Hồng giàu đẹp, hiện đại văn minh.

                                                                           Văn phòng Sở