Tổ chức kiể̉m tra, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản
9:37' 18/10/2012


    Ngày 03 tháng 10 năm 2012, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT quyết định thành lập đoàn kiểm tra đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nam Định theo thông tư 14/2011/BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Đoàn kiểm tra do Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản & thủy sản chủ trì phối hợp với chi cục Thú y, Bảo vệ thực vật, Khai thác & BVNL và các phòng sở, cán bộ các phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện.

    Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện của các cơ quan kiểm tra cấp huyện, cấp xã theo kế hoạch số 39/KH – UBND ngày 14/6/2012 của UBND Tỉnh. Tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, thu mẫu phân tích đánh giá chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của các cơ sở kinh doanh vật tư và sản phẩm  nông lâm thủy sản.

    Đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản theo TT 14 và TT 55:

    1/Cơ sở sản xuất kinh doanh giống, thức ăn, thuốc, thú y thủy sản:

    - Tổng số kiểm tra 20 cơ sở; Số mẫu lấy kiểm định chất lượng 14 mẫu
    
2/ Cảng cá, bến cá, chợ cá, tàu cá có công suất máy > 90CV;
    
- Tổng số kiểm tra 100 cơ sở; Số mẫu lấy kiểm định chất lượng 14 mẫu

    3/ Cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản kinh doanh sản phẩm thủy sản:

    - Tổng số kiểm tra 86 cơ sở; Số mẫu lấy kiểm định chất lượng 23 mẫu    
    
4/ Cơ sở sản xuất mắm và sản phẩm dạng mắm

    - Tổng số kiểm tra 40 cơ sở; Số mẫu lấy kiểm định chất lượng 26 mẫu

    Tổng cộng kiểm tra 246 cơ sở, lấy 77mẫu để kiểm đinh, phân tích chất lượng.

    Đoàn kiểm tra đánh giá, phân loại các cơ sở sản xất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông sản theo thông tư 14/2011/TT – BNNPTNT:
    
1/ Cơ sở SXKD phân bón

    - Tổng số kiểm tra 20 cơ sở; Số mẫu lấy kiểm định chất lượng 03 mẫu
    
2/Cơ sở KD thuốc thú y

    - Tổng số kiểm tra 20 cơ sở; Số mẫu lấy kiểm định chất lượng 03 mẫu
    
3/Cơ sở SXKD thức ăn chăn nuôi

    - Tổng số kiểm tra 20 cơ sở; Số mẫu lấy kiểm định chất lượng 06 mẫu
    
4/Cơ sở sản xuất kinh doanh rau củ quả

    - Tổng số kiểm tra 16 cơ sở; Số mẫu lấy kiểm định chất lượng 13 mẫu
    
5/ Cơ sở KD thuốc thú y chăn nuôi

    - Tổng số kiểm tra 20 cơ sở; Số mẫu lấy kiểm định chất lượng 03 mẫu
    
6/Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

    - Tổng số kiểm tra 40 cơ sở; Số mẫu lấy kiểm định chất lượng 14 mẫu
    
7/Cơ sở sản xuất kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt, trứng.
    - Tổng số kiểm tra 20 cơ sở; Số mẫu lấy kiểm định chất lượng 06 mẫu

    Tổng cộng kiểm tra 156 cơ sở,  lấy 47 mẫu để kiểm đinh, phân tích chất lượng.

    Đoàn kiểm tra bắt đầu đồng loạt ra quân từ ngày 08/10/2012, chia thành nhiều nhóm, nhiều đợt và kế hoạch đợt kiểm tra cuối cùng dự kiến hết ngày 25/11/2012. 
                
 HẢI BÌNH -
Chi cục QLCL nông lâm sản & thủy sản