Tuyên truyền, triển khai Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011
13:55' 20/8/2012


    Ngày 15/8/2012, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức hội nghị triển khai Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011 tới các cơ quan, đơn vị thuộc ngành nông nghiệp & PTNT.

    Về dự hội nghị có gần 100 đại biểu, thành phần gồm các  đồng chí lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các đơnvị, Chủ tịch công đoàn, Trưởng ban thanh tra nhân dân của các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn ngành; Trưởng, phó các phòng Sở, Thanh tra Sở.

    Tại Hội nghị, các đại biểu được các đồng chí giảng viên của Thanh tra Tỉnh tuyên truyền, phổ biến những nội dung chính và mới của Luật khiếu nại, Luật Tố cáo.

    Thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua ở một số cơ quan, đơn vị còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Việc xây dựng các quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo xây dựng luật là cần thiết. Trên cơ sở đó quán triệt và cụ thể hoá đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phù hợp với tiến trình cải cách nền hành chính nhà nước và cải cách công tác tư pháp hiện nay. Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/7/2012 đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; đề cao trách nhiệm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và hiệu lực công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội.

    Song với yêu cầu quan trọng là việc tổ chức thực hiện Luật và đưa Luật vào cuộc sống. Sau hội nghị tập huấn các đơn vị trong ngành cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tới mọi cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng có liên quan để mọi người hiểu và thực hiện nghiêm túc.

                                                    Nguyễn Thế Tạo - Thanh tra Sở