Cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp tỉnh Nam Định

CÁC PHÒNG BAN ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

 

* Ban giám đốc:
1. Ông:        Bùi Sỹ Sơn                           - Quyền giám đốc Sở

2. Ông:        Nguyễn Doãn Lâm              - Phó giám đốc Sở
3. Ông:        Đỗ Hải Điền                          - Phó giám đốc Sở
4. Bà:          Hoàng Thị Tố Nga                 - Phó giám đốc Sở
* Văn phòng Sở:     Điện thoại: 03503. 649601        - Fax: 03503.631435

1. Bà:           Nguyễn Thị Thu Hằng          - Chánh Văn phòng Sở
2. Ông:        Lã Viết Tân                           - Phó chánh Văn phòng Sở.
3. Ông:        Trần Hữu Phát                       - Phó chánh Văn phòng Sở
* Phòng Kế hoạch - Tài chính:         Điện thoại: 03503. 644 743        
1. Ông:        Vũ Đức Lưu                      - Trưởng phòng
2. Ông:        Đặng Ngọc Quang            - Phó trưởng phòng
3. Bà:          Mai Việt Hà                       - Phó trưởng phòng
* Phòng Tổ chức cán bộ:            Điện thoại: 03503. 637 779        
1. Ông:        Nguyễn Sơn Ngọc Thành  - Trưởng phòng
2. Bà:           Hà Thị Mai Hương              - Phó trưởng phòng
3. Ông:        Nguyễn Sỹ Sáu                    - Phó trưởng phòng
* Phòng Quản lý xây dựng công trình:         Điện thoại: 03503. 646 597
1. Ông:        Trần Đức Việt                     - Trưởng phòng
2. Ông:        Phạm Quang Vinh               - Phó trưởng phòng
3. Ông:         Mai Hồng Diên                   - Phó trưởng phòng
* Phòng Kế hoạch kỹ thuật:        Điện thoại: 03503. 642 266
1. Ông:        Nguyễn Sinh Tiến                - Trưởng phòng
2. Bà :         Nguyễn Thị Minh Giảng       - Phó trưởng phòng
* Thanh tra Sở:              Điện thoại: 03503. 649 052        - Fax: 03503. 649 052
1. Ông:        Lê Văn Chiêm                    - Chánh thanh tra
2. Ông:        Trần Đức Thắng                 - Phó chánh thanh tra

3. Ông:        Trần Văn Thúy                    - Phó chánh thanh tra
4. Ông:        Nguyễn Thế Tạo                - Phó chánh thanh tra
Các Chi cục QLNN:
* Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản
1. Ông:        Trần Xuân Lại                       - Chi cục trưởng
2. Ông:        Trần Văn Kỳ                       - Phó chi cục trưởng

3. Ông:        Đinh Hữu Thám                   - Phó chi cục trưởng

* Chi cục Quản lý Đê điều và PCLB.    Điện thoại: 03503. 649 217      - Fax: 03503. 646 779
1. Ông:        Đặng Ngọc Thắng                - Quyền chi cục trưởng

2. Ông:        Phạm Xuân Hoan                 - Phó chi cục trưởng
3. Ông:        Vũ Xuân Thủy                     - Phó chi cục trưởng
4. Ông:        Trần Văn Hưng                   - Phó chi cục trưởng
* Chi cục Thủy sản.   Điện thoại: 03503. 859 250   - Fax: 03503. 858 884
1. Ông:        Hoàng Mạnh Hà                - Chi cục trưởng

2. Ông:        Lại Duy Đễ                         - Phó chi cục trưởng
3. Ông:        Mai Đăng Nhân                  - Phó chi cục trưởng
4. Ông:        Nguyễn Văn Hiệu               - Phó chi cục trưởng
5. Bà:          Cao Thị Nga                       - Phó chi cục trưởng
 Chi cục Kiểm lâm.        Điện thoại: 03503. 649 190     

1. Ông:        Phạm Văn Tuấn                 - Chi cục trưởng
* Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.     Điện thoại: 03503. 639587      - Fax: 03503. 639587
1. Ông:        Trần Ngọc Chính              - Chi cục trưởng
2. Ông:        Trần Duy Năng                 - Phó chi cục trưởng

3. Bà:          Phạm Thị Minh Hà            - Phó chi cục trưởng
4. Bà:          Nguyễn Thị Hằng              - Phó chi cục trưởng
* Chi cục Chăn nuôi thú Y.         Điện thoại: 03503. 644 242        - Fax: 03503. 644 242

1. Ông:        Ninh Văn Hiểu                  - Chi cục trưởng
2. Ông:        Đặng Văn Hiển                 - Phó chi cục trưởng
3. Ông:        Mai Văn Quang                - Phó chi cục trưởng
4. Ông:        Nguyễn Trọng Tấn            - Phó chi cục trưởng
5. Bà:          Lê Thị Thảo                      - Phó chi cục trưởng
* Chi cục Phát triển nông thôn.      
Điện thoại: 03503. 849 606      - Fax: 03503. 849 606
1. Ông:        Vũ Hồng Sâm                    - Chi cục trưởng
2. Ông:        Trần Bá Thiết                     - Phó chi cục trưởng 
3. Ông:        Nguyễn Mạnh Tiến            - Phó chi cục trưởng

4. Ông:        Ngô Văn Ngân                   - Phó chi cục trưởng

* Ban Quản lý xây dựng Nông nghiệp và PTNT.      Điện thoại: 03503. 649 801  - Fax: 03503. 645 494
1. Ông:        Bùi Văn Thức                    - Giám đốc
2. Ông:        Nguyễn Văn Tuyến            - Phó giám đốc
3. Ông:        Hoàng Đình Tuấn               - Phó giám đốc
* Ban Quản lý Cảng cá Ninh cơ.      Điện thoại: 03503. 799 098  - Fax: 03503. 799 265
1. Ông:        Nguyễn Văn Mười             - Giám đốc
2. Ông:        Trần Văn Chung                 - Phó giám đốc
* Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định .      Điện thoại: 03503.858 140    - Fax: 03503. 858 206
1. Ông:        Nguyễn Văn Thông             - Hiệu trưởng
2. Ông        Phạm Văn Việng                  - Phó hiệu trưởng
* Trung tâm giống gia súc, gia cầm Nam Định.      Điện thoại: 03503. 849 908      - Fax: 03503. 860 844
1. Ông:        Cao Xuân Thắng                    - Giám đốc
2. Ông:         Hứa Sỹ Hồng                        - Phó giám đốc
3. Ông:         Nguyễn Tất Thắng                 - Phó giám đốc
* Trung tâm giống Cây trồng Nam Định.      Điện thoại: 03503. 3820 129      - Fax: 03503. 602 531
1. Ông:        Hoàng Vĩnh Tuy                    - Phó giám đốc (Phụ trách)
2. Ông:        Nguyễn Văn Hữu                  - Phó giám đốc
3. Ông:        Trần Đình Hùng                     - Phó giám đốc
* Trung tâm Khuyến nông - Khuyến Ngư.      Điện thoại: 03503. 648154     - Fax: 03503. 648154
1. Ông:        Đào Viết Tâm                     - Giám đốc
2. Ông:        Vũ Công Khoái                  - Phó giám đốc
3. Ông:        Trần Ngọc Sỹ                     - Phó giám đốc
* Trung tâm Nước sạch vè vệ sinh môi trường nông thôn.      Điện thoại: 03503. 846 722     - Fax: 03503.838 141
1. Ông:        Trần Ngọc Hiểu                   - Giám đốc
* Trung tâm Giống Thủy đặc sản.      Điện thoại: 03503. 810 069      - Fax: 03503.818 540
1. Ông:        Nguyễn Viết Huệ                   - Giám đốc
2. Bà:           Vũ Thị Bích Ân                      - Phó giám đốc
* Trung tâm Giống Hải sản.      Điện thoại: 03503. 893 828         - Fax: 03503.893 828
1. Ông:        Đỗ Văn Tiến                           - Giám đốc
2. Ông:        Nguyễn Văn Tuyển                - Phó giám đốc

 * Vườn Quốc gia Xuân Thủy.        Điện thoại: 03503. 741 501       - Fax: 03503. 895 125

1. Ông:        Nguyễn Viết Cách                  - Giám đốc
2. Ông:        Nguyễn Phúc Hội                   - Phó giám đốc